Payday Loans

Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya

arif_nihat_asya_net_foto1

Mehmet Nuri Yardım

Arif Nihat Asya, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında orijinal şiirleri millî ruhla kâleme almış bir şairimizdir. 7 Şubat 1904'te Çatalca'da doğan Asya, henüz 7 günlükken babasını kaybeden yoksul bir ailenin çocuğuydu. 5 yaşında tahin satarak ailesine katkıda bulunmak istedi. Zor şartlar altında ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Yüksek Öğretmen Okulu Edebiyat Bölümü'nü bitirdi.

Birçok ilimizde edebiyat öğretmenliği ve lise müdürlükleri yaptı. Millîyetçi bir görüşe sahip olduğu için, dönemin CHP hükümeti tarafından defalarca sürgün edildi. 1950'de Seyhan Milletvekili oldu. Mevlâna sevgisini Kubbe-i Hadra adlı eserinde anlattı. Yeni İstanbul ve Babıâli'de Sabah gazetelerinde fıkra yazarlığı yaptı. 1959'da gönderildiği Kıbrıs'ta iki yıl kaldı. 962'de emekliye ayrılan "Bayrak Şairi", 5 Ocak 1975 tarihinde vefat etti. 

 

                    GÜNEŞ SAATİ VE MARİFETNAME

Arif Nihat Asya, hâtıralarında babasından kendisine miras olarak eski bir yatak, bir güneş saati ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetname isimli eserinin kaldığını belirtir.

"Ben daha 7 günlükken babam ölmüş, 4 yaşıma girdiğim zaman annemin kısmeti açılmış. Çocukluk ve gençlik yıllarım büyük imkânsızlıklar içinde geçti. Çocukluğumu Balkan felâketi alt üst etti. Sonra Cihan Savaşı ve onun getirdiği yokluklar, sefaletler, ıstıraplar, etkisini uzun yıllar duyurdu" der. Mustafa Karapınar'ın bir mülâkat sırasında "Şiire nasıl başladınız? Niçin ve nasıl devam ettiniz?" şeklindeki sorusuna Arif Nihat şu cevabı verir:

"Birinci Dünya Harbi'nde İstanbul'da Yusuf Paşa Caddesi üzerinde Gülşen-i Maarif Rüştiyesi'nde talebeydim. O zamanlar bir takım destancılar türemişti. Yazdıkları ve yazdırdıkları harp havasına uygun destanları, allı yeşilli kâğıtlara basılmış olarak ve bir ahenkle okuyarak satarlardı. Ben de bunlardan özenip ilk beytimi söyledim: "İngiliz'in boşuna gitti her işi / Türk'e mermi menzili oldu gemisi. / Görülüyor ki, bunda kafiye pek yok, ama vezin var. Mermi, menzil gibi kelimeler de var. Ve bunu yazan ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf talebesi..." 

                   MİLLÎ VE YERLİ SES

Dürüst karakteri, kibarlığı ve mertliği ile tanınan Arif Nihat Asya, aşk derecesinde vatanını seven, millî ve manevî değerlerine bağlı ve müsamahalı bir mizaca sahip olmasıyla, bulunduğu her çevrede sevilen bir insandı. Geniş anlamda "toplum için sanat" şairi olan Asya, dar açılı bir ideolojiye hizmet etmeyişi ile gerçek yerini bulmuştur. O, her kıymete "önce sanat" endişesi içinde bakmıştır. Arif Nihat Asya'nın şiir dili, halk dilinden, herkesin anlayabileceği gerçek bir Türkçeden meydana gelir. Müslüman Türk'ün büyük zaferlerini, insanımızın ince ruhluluğunu, askerimizin kahramanlığını zevk ve inançla söyleyen bir şairimizdir.

Dış çevre, tabiat ve göz önündeki âlem kadar iç dünya da şiirine akseder. Eski aşk hikâyelerimizi şiirinde çağdaş bir biçim ve yeni bir söyleyişle dile getirir. Divan şairlerine hayrandır, ancak Mevlâna'ya muhabbeti daha fazladır. Eski şiirimize, musikimize ve geleneklerimize Yahya Kemal gibi içten bağlıdır. Fetih ve Fatih için, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve II. Sultan Abdülhâmit Han için yazdığı şiirler onun Osmanlı'ya olan sevdasının bariz alametidir. Asya'da İslâmî inanç ile Türklük şuuru kaynaşmıştır. Şiirinde din büyüklerinin tasavvuf ehlinin hayat hikâyeleri kadar Ergenekon, Oğuz Destanları da geniş yer bulur.

Önceleri romantik bir Turancılık fikrine kapılan Arif Nihat Asya, Anadolu'yu yakından ve içerden tanıdıkça Yahya Kemal çizgisindeki millîyetçilik anlayışına daha da yakınlaşır. Memleketçi, Anadolucu ve millîyetçi bir şair olarak millî değerlerin ve medeniyetimizin savunulmasında öncü bir konuma geçer 

                            TİTİZ BİR SANATKÂR

Arif Nihat Asya'nın şiiri bütünüyle memleket şiiridir. Bu şiirde insanımızın duygu ve düşünceleri, hüznü, coşkusu, gelenek ve inanışları kısacası maddî ve manevî bütün hassasiyetleri mevcuttur. Bir şiirde gelinlik kızların duygularını terennüm ederken, öbür şiirinde bayrak ve vatan sevgisini, diğer bir şiirinde manevî hislerini dile getirir. Asya bir destan şairi olduğu kadar bir hayat şairidir de. Köylümüzün, esnafımızın, çiftçimizin, orta insanımızın dert ve ıstıraplarını mısra mısra bu şiirlerde buluruz. Millî duyguları, marş havasında bu şiirlerde görürüz. İdeolojisiyle ülkesine düşman olanlara karşı nefsi müdafaayı Asya'nın nazmında müşahede ederiz. Bütün bu çaba içinde şair, derbeder bir üsluba değil, aksine titiz bir ifadeye sahiptir. Dili bir kuyumcu titizliğiyle işler. İnce mecazlar ve telmihlerle şiirini süsler. Hayâl âlemi geniştir. Maziden gücünü alır, istikbale doğru koşar. Şiirlerinin bütününde bayrak, vatan ecdat sevgisi kadar gelecek ümidi de hâkimdir.

Arif Nihat Asya, serbest şiiri ustalıkla kullanabilmiş mükemmeliyetçi bir şairdir. Onun gerek "Bayrak", gerek "Dua" ve "Naat" gibi şiirleri serbest ölçüyle yazılmış kuvvetli şiirlerdir. Asya bu şiirlerinde ustalığını gösteren sağlam bir altyapı ve mükemmel bir teknikle mısralarını örer. Yerli yerine oturmuş kelime ve mısralar bu şiirlerdeki ses uyumunu sağlamlaştırır. Büyük bir ahenk ve musikinin müşahede edildiği bu şiirlerde bir mütefekkirin ince ölçülerini meydana getiren bir kurgu görürüz.

Asya, birçok büyük şairde görüldüğü düzyazıda sağlam ve akıcı bir üsluba sahiptir. Sadece şiirde değil nesirde de gerek aldığı konular gerekse dili bakımından son derece iyi bir yazardır. Bu nesirlerinde fikir kadar ahenk de vardır. O, sadece şiiri değil nesriyle de millî edebiyatımızın Cumhuriyet'ten sonraki güçlü sesi olmuştur. 

                            EDEBİYATIMIZDA BUHRAN

Arif Nihat Asya, sanatının 50. yılı münasebetiyle Defne dergisi için hazırlanan bir mülâkatta kendisine yöneltilen "Türk fikir ve sanat hayatı hakkındaki görüş ve düşünceleri ile günümüzün ve geleceğin sanatçılarına tavsiyeleri" konularını ihtiva eden sorulara şu cevabı verir:

"Türk fikir ve sanat hayatı bugün buhran geçirmektedir. Edebiyat örnekleri karşımıza iki ayrı milletin edebiyatları halinde çıkmaktadır. Dilleri dahi ayrı gibidir. Maddeci zevkle, mânâcı zevkin soğuk harbi içindeyiz. Mânâcılar, maddenin hakkını kabul etmemektedirler. Aralarını bulmaya imkân yoktur. Ancak, herkes kendine bir taraf seçebilir." 

                      TÜRKÇEYE SEVDALI

Büyük bir dil ve üslûp sanatkârı olan Arif Nihat, gerek şiirde gerekse nesirde ele aldığı konuları işlerken dili sanatkârane ve titiz bir şekilde kullanır. Milleti meydana getiren manevî unsurlardan birinin de dil olduğunu kabul eden Asya, Türkçenin büyük imparatorluklar kuran bir milletin dili olduğunu, bu yüzden Türkçeleştirdiğimiz her kelimenin Türkçe olduğunu müdafaa eder. Türkçenin zamanla sadeleşeceğine inanır, ancak zorlamalara ve gereksiz müdahalelere karşı çıkar. "Bu kelimelerin aslı Türkçe değildir" diyerek yapılan tasfiyelerin dile ve millete büyük bir ihanet olduğu görüşündedir. Kısacası dilin kendine göre kanunları bulunan bir müessese olduğu idrakindedir. Müdahalelerin olmaması halinde Türkçenin enginliğini ve zenginliğini göstereceği kanaatini taşır.  

Arif Nihat Asya, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'le başlayan edebiyatımızdaki milliyetçi akımın Cumhuriyet dönemindeki temsilcilerinden biri olmuştur. O, şiiri en geniş imkânlarla, aruz, hece ve serbest tarzlarıyla kullanarak, artistik nesri yazarak her iki vadide de iddialı olduğunu göstermiştir. Hem nazımda, hem de nesirde sayısız eserler vererek henüz hayattayken büyük bir şöhret kazanan Arif Nihat Asya, mazi ile gelecek arasında bir köprü olmayı kendine görev kabul etmiştir. Nice büyük ustaların boy gösterdiği Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda kendisine özgü bir yer açmasını bilmiş ve "Bayrak Şairi" olarak edebiyat tarihimize mal olmuştur.

Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'yı, millî edebiyatın Cumhuriyetten sonra yetişen en güçlü temsilcilerinden biri olarak hatırlıyoruz. Serbest şiire yerli bir elbise giydirebilen bu müstesna şairimiz, 1904'te Çatalca'da doğdu, yetim büyüdü ve yoksul bir hayat yaşadı. Zor şartlarda eğitimini tamamladı ve çeşitli illerimizde öğretmenlik yaptı. Millîyetçi olduğu için 1940'lı yılların yöneticileri tarafından zulme uğradı ve defalarca sürgün edildi. 1950'de DP'den Seyhan Milletvekili oldu. Yeni İstanbul ve Babıalide Sabah gazetelerinde fıkralar yazdı, 5 Ocak 1975 tarihinde vefat etti. 

                    MİLLETİNE SEVDALI

Büyük bir dil ve üslûp sanatkârı olan Arif Nihat, eserlerinde tarihimizin, medeniyetimizin âdeta haritasını çizer. Çeşmeler, çiniler, kubbeler, câmiler, zaferler, hattımız, abidevî şahsiyetler, minyatürümüz, mimarimiz, kısacası mâzi bütün ihtişamıyla ve zarafetiyle Asya'nın şiirini taçlandırır. Şair, bazen bir akıncı beyi gibi at koşturur zafer meydanlarında... Kimi zaman bir derviştir elinde asa tozlu yollarda... Âşık olur bazen sevdiceğine türkü yakar, bazen de bir bilgedir kitaplara kapanır. Oğuz atlısıdır, Selçuklu seyyahıdır, Osmanlı cengaveridir, Cumhuriyet aydınıdır. Hülâsa, Müslüman Türk'ün karakter timsalidir.

Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kökler ve Dallar, Top Sesleri, Kanatlarını Arayanlar ile Ses ve Toprak eserlerinden birkaçı. Türk şiirinde yeni bir ekolun öncüsü olan şairin bugün takipçileri bulunuyor. "Ölümüm" şöyle başlar: "Oğlumun şi'rini bestelemeden / Benim de evime seslenir ölüm / Bu sabah ziynetsiz tabutumla ben / Serviler altına götürülürüm / Silinir yaşanmış bir büyük rüya / Yaşayan atılır ve unutulur. / Ölürsem zindana atılır bir nur: / Kazanan ahiret, kaybeden dünya. /

Ne diyordu "Yolcular" şiirinde: "Hak yolunda gidenlere / Demir el, tunçtan ayaklar.../ Ölmüşlere bulutlarda / Rahmet döşeli yataklar.../ Şehitliğe siyah selvi, / Sulara solgun kavaklar." Ruhu 'Fatiha'lar, 'Yasin'ler bekleyen Arif Nihat Asya, şimdi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda yatıyor.

ESERLERİ- Şiirler: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946), Rubaiyyat-ı Arif (1956), Kıbrıs Rubaileri (1964), Nisan (1964), Kubbe-i Hadra (1956), Emzikler (1964), Kökler ve Dallar (1964), Yürek (1968), Avrupadan Rubailer (1969), Aynalardan Kalan (1969), Divançe-i Arif (1970), Şiirler (1971), Basamaklar (1971); Mensur şiirler: Heykeltraş (1924), Yastığımın Rüyası (1930), Ayetler (1936). Nesirler: Kanadlar ve Gagalar (1945), Enikli Kapı (1964), Terazi Kendini Tartamaz (1967), Tehdit Mektupları (1967), Onlar Bu Dilden Anlar (1970), Top Sesleri (1970), Aramak ve Söyleyememek (1976), Kanatlarını Arayanlar (1976).

 

ŞİİRLERİNDEN SEÇMELER

 

BAYRAK

 

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü...

Kızkardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

 

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selâmlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

 

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar;

Yurda ay-yıldızının ışığı yeter.

 

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık;

Dağlardan çöllere düşürdüğü gün

Gölgene sığındık.

 

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum,

Senin dibinde öleceğim.

 

Tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim;

Yer yüzünde yer beğen

Nereye cartoon porn videos dikilmek istersen

Söyle, seni oraya dikeyim!

 

 

DUA

 

Biz, kısık sesleriz.. minareleri,

Sen, ezansız bırakma, hot milfs Allah'ım!

 

Ya çağır şurda bal yapanlarını;

Ya kovansız bırakma, Allah'ım!

 

Mahyasızdır minareler... göğü de

Kehkeşansız bırakma, Allah'ım

 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

Müslümansız bırakma, Allah'ım

 

Bize güç ver... cihâd meydanını

Pehlivansız bırakma, Allah'ım!

 

Kahraman bekleyen lesbian videos yığınlarını

Kahramansız bırakma, Allah'ım!

 

Bilelim hasma, karşı koymasını;

Bizi cansız bırakma, Allah'ım!

 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

Müslümansız bırakma, Allah'ım!

 

Yarının yollarında yılları da

Ramazansız bırakma, Allah'ım!

 

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,

Ya çobansız bırakma, Allah'ım!

 

Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız

Ve vatansız bırakma, Allah'ım!

 

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

Müslümansız bırakma, Allah'ım.

 

 

(Unutulmayan Edebiyatçılar, Mehmet Nuri Yardım, Nesil Yayınları)

Son Güncelleme (Salı, 05 Mart 2013 11:55)

 
Makalenin yazari: Mehmet Nuri Yardım

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Ahmet Murat: Hikem-i Ataiyye Tasavvuf düşüncesini etkileyen kült bir kitaptır

Şair Ahmet Murat, Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği Hikmetin İzinde seminer dizisinde Ataullah İskenderi'nin Hikem-i Ataiyye eserini okumaya devam ediyor. Nisan seminerine İskenderi'nin "tasavvuf düşünürü" olarak adlandırmanın doğru olmadığının altını çizerek başlayan Ahmet Murat, "kitapta yazılan her şey onun bizzat kendisinin tecrübe ettiği ve bu tecrübeden sonra tecrübe ettirdiği, "denedim çalışıyor" dediği prensiplerden oluşuyor" dedi.

Devamını oku...
İstanbul Kültür lesbian porn Sarayı
Muammer Erkul: Sultanahmet'e Kültür Sarayı...

Muammer Erkul 

Bizim için, turistin karnını doldurmak mı önemli, yoksa beynini doyurmak mı? 

Çeşit çeşit ve bol yıldızlı oteller yapmaktayız zaten çevrede... İyi de, sırtında uyku tulumu, pub kapısında bira parası denkleştirmeye çalışanlar; "illâ da eski Hipodroma bakan odalarda uyansın" diye, çabalamanın lüzumu ne? 

Devamını oku...

slaboyutu

yazkolmuyarszmrgeene

mendilimsendekalsn

ziya_osmansaba_sevgisi

safiyeerolkesif

edebiyatmzda_huzun

ocukluk_hatralar

Napolyon

NAZIM HİKMET RAN

Cansaran Kızıltaş

Nazım Hikmet siyasi düşünceleri eserlerine yansımış edebiyatın çok çeşitli alanlarında eserler vermiş şair, oyun yazarı,romancı ve anı yazarı olarak bilinir. Siyasal düşünceleri nedeniyle ''romantik devrimci'' olarak tanınmıştır.Siyasal düşüncelerinden dolayı hayatının büyük bir bölümünü sürgünde ve hapiste geçirmiştir.Nazım Hikmet Ran'ın şiirleri bir çok ödül almıştır.

Devamını oku...
Cemal Anadol-Zar nereye gitti!

Recep Arslan

Cemal Anadol kırktan fazla kitap yazmış bir yazarımız. Yazdığı kitapların çoğu bir konu etrafında yazılmış vesikalardan yararlanılarak derleme şeklindedir.

1933 yılında İstanbul'da doğmuş olmasına rağmen baba tarafı Malatya'nın Pötürge ilçesindendir. Anne tarafı ise biraz daha teferruatlıdır. Batıdan (neresiyse o batı) göç eden Hocazade isimli bir aileye mensuptur. Kastamonu-Abana-Bozkurtludurlar. Erzurum ve Azerbaycan ile de irtibatlandırır aile tarafını Cemal Anadol.

Devamını oku...
PROF. DR. DURALİ YILMAZ'IN ESERLERİ

1948 Denizli Acıpayam'a bağlı Köke köyünde doğdu. Temel eğitiminden sonra yüksek öğrenimini İstanbul İlâhiyat Fakültesinde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesinde "Türk Romanının Doğuşu ve Ahmet Midhat" adlı teziyle doktorasını verdi.

Devamını oku...
Arama
Etkinlik Takvimi
Duyurular

Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı: "Cahit abi çok güzel bir insandı. Tanımasanız bile gördüğünüzde 'herhalde bu adam büyük bir sanatçıdır' dedirtecek kadar kendini ele veren bir adamdı."

İstanbul Başakşehir Belediyesi'nce M.Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen, moderatörlüğünü Asım Gültekin'in yaptığı programa katılan Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğrencilik yıllarında aynı evi paylaştığı Cahit Zarifoğlu'nu anlattı.

Devam?n? oku...  

 

İstanbul Şehir milf porn Üniversitesi, Türk edebiyatının öncü kadın yazarlarından Halide Edib Adıvar'ı, ölümünün 50. yılında çok özel bir etkinlikle anıyor. 25-26 Aralık tarihlerinde,

Devam?n? oku...  

 

Osmangazi Belediyesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Roman Yarışması düzenledi. Birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verilecek olan yarışmada, iki mansiyon da sahiplerini bulacak. Seçici Kurul'da Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Handan İnci, Prof. Dr. Mehmet Tekin, Alim Kahraman, Cem Kalender, Metin Önal Mengüşoğlu ve İhsan Deniz var. Ayrıntılı bilgi için: Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 0 224 270 70 42 kultur@osmangazi.bel.tr internet: www.osmangazi.bel.tr

 

 

Yeni yayımlanan Vahdet Gazetesi onuncu gününü doldurdu. Yener Dönmez’in Genel Yayın Yönetmenliği’nde çıkan gazetenin yazarları arasında Mehmet Şevket Eygi, Lütfü Şehsuvaroğlu, Mustafa Özcan, Namık Açıkgöz, D. Mehmet Doğan, Özcan Ünlü ve Recep Garip de bulunuyor.

Devam?n? oku...  

 

Dunyabizim.com kültür portalı tarafından Bahçelievler nude celebrities Belediyesi'nin katkılarıyla Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünyabizim Buluşmaları'nda her ay kültürümüzün farklı alanlarında söz sahibi insanlar konuk ediliyor. Kültür hayatımızın dünü ve bugününün masaya yatırıldığı Dünyabizim Buluşmaları'nda konuk konuşmacılar bir gelecek projeksiyonu da çiziyorlar.

Devam?n? oku...  

 

Selânikli Ahmed Efendi vefatının 87'nci yıldönümünde Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı'nda yâd ediliyor. Mehmet Güntekin'in yönetimindeki program, 20 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Adres: Köprülü Medresesi, Peykhane Sokağı, No.3 Çemberlitaş-İstanbul.