tire

Klasik Osmanlı mimari üslûbunda inşa edilen Tire Vakıf Necip Paşa Kütüphanesi, 1826 yılında II.Mahmut dönemi devlet adamlarından Necip Paşa tarafından yaptırılmıştır. Köprülü ile başlayan müstakil kütüphane örneklerindendir. Üzeri sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tek kubbe ile örtülüdür. Kare şeklinde tek bir mekana sahiptir.

Ön tarafında bulunan revaklı kısım sonradan camekanla kapatılarak okuma yeri olarak düzenlenmiştir. Binanın zemini yerden yüksekte tutulmuştur. Böylece bölgenin rutubetli ortamından kitapların zarar görmesi önlenmiştir. Girişte yarım daireler şeklinde yedi basamak bulunmaktadır İç kısımda yer alan ahşap piramidal bölüm sonradan ilave edilmiştir.
Kütüphane en son 1996 yılında tamir ve bakım görmüş, güvenlik açısından gerekli alarm ve uyarı sistemleri en son teknikler kullanılarak yeniden kurulmuştur.

 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda hizmetini sürdüren kütüphane, ülke genelinde bulunan benzer kuruluşlar arasında önemli bir yere sahiptir. Bünyesinde 12. yy. ortalarından 20. yy. başlarına kadar değişik dönemlerde yazılmış yüzlerce değerli yazma ve basma eser bulunmaktadır. Bilim ve tarihi nitelikleri açısından olduğu kadar kitap sanatları açısından da ilgi çeken bu eserlerden tüm okuyucu ve araştırmacılar yararlanabilmektedir.

KİTAP SAYISI VE ÖZELLİKLERİ : Kütüphanede bulunan toplam kitap adedi 11,702'dir. Bunların 2,468 adedi eski harflerle yazılı Osmanlı dönemine ait eserler olup; 1,156 adet yazma, 1,312 adet matbu eserden oluşmaktadır. Geri kalan 9,234 adedi latin harflerle basılı Cumhuriyet dönemi kitaplardır."

Mevcut yazmalar arasında Fatih Sultan Mehmet tarafından istinsah ettirilen büyük İslam alimi İbni Sina'nın "Kitabüş-Şifa"sı, İbrahim Müteferrika tarafından basılan ilk matbu eserlerden Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sı, İbni Arabi'nin "Şecere-i Numaniye"si Yine İbni Sina'nın H.555 / M.1160 yılında istinsah edilen "İşarat" adlı eseri, Tire'de yetişen büyük İslam alimi İbni Melek Hazretlerinin kendi el yazması "Şerh-i Menar"ı, Şeyh Bedreddin'in "Cami'u'l-Fusuleyn"i, Yazma Kur'an-ı Kerim'ler, tıp, astronomi, matematik, felsefe, mantık, coğrafya gibi pek çok ilim dalında yazılmış eserler kayda değer önemli eserlerdir.

ZİYARETÇİ SAYISI : Yıllık ziyaretçi ve okuyucu sayısı 4 bin civarındadır. Bu sayının bir bölümü, müze niteliğindeki kütüphaneyi gezip görmek için gelenlerden; bir bölümü bilim, kültür ve sanat alanında araştırma yapan araştırmacılardan; diğer bölümü de günlük okuyuculardan oluşmaktadır.

Posta adresi:
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Tire Necip Paşa Kütüphanesi
Tire/İZMİR