Son 1_rikayazOsmanlıların geliştirdiği, serî yazma ihtiyacından doğmuş pratik bir yazıdır.Hareke kullanılmadığı gibi, harflerin dişlileri tek bir çizgiye dönüşmüş, iki nokta birleşmiş, üç nokta ise küçük bir külah işareti ile ifade edilmiş ve alfabe şekli formalitelerden kurtarılmıştır.İncesine "ince rık'a", harflerin adeta birbirine katarak daha sür'atlice ve serbestçe yazılanına ise "rık'a kırması" denir.Rık'acı İzzet Efendi(ö.1903), bu yazı çeşidinde adı unutulmaması gereken ünlü bir hattatımızdır.

1_kufiyaz

İslam yazısının menşei hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Ancak bulunan hicret öncesi asırlara ait kitâbeler, bu yazının esasının Nabatî yazısına dayandığını göstermektedir. Kur' ân-ı Kerîm

1_hsnihat

 Hat sanatı denilince Kur'an harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat Kur'an harflerinin VI. ve X.yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır.

1_sanateseri

Dünyanın meşhur heykeltıraşları vardır. Bunların uzun yıllar süren akademik çalışmalarından sonra ancak, sanat eserleri vücuda getirdikleri bilinir. Bizim mermer ustalarımızın çoğu ise okuma yazma bilmedikleri halde sanat eserleri ortaya koymuş ve hemen hepsi, yapmış oldukları eserlerin altına imza

 1_slsyaz

Sülüs yazı, hicretin IV.yılında ortaya çıkmıştır. Kûfî yazıdaki düz ve köşeli şekiller bu yazıda yerini yuvarlaklığa ve eğri çizgilere bırakmıştır. Sülüs yazının, bir santim veya daha fazla genişlikte açılmış kalemle yazılmış olanına " celi sülüs " adı verilir. Büyük levhalar, kitabeler ve birçok mezar taşları bu yazıyla yazılmıştır.

1_divaniyaz

DÎVÂNÎ YAZI  

 

İranlıların "çep" adını verdiği, bizde ise Fatih devrinde görülen, lakin daha ziyade Yavuz' dan sonra gelişen bir hat nev' i dir.Hareketliliğini Tevkî' den, pozisyonunu Ta' lîk' den almış gibidir.Divan-ı Hümayün da kullanıldığı için bu adı almıştır. Muâhedeler, fermanlar, beratlar bu yazı ile yazılır, şer'î mahkemelerde de Ta' lîk ile birlikte kullanılırdı.