Nazan Sezgin 

 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 26-29 Mayıs Tarihleri arasında Ankarada gerçekleştirildi. Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 yıl sonra Türklük Bilimi ve 21. yy. konulu Sempozyumu Hacettepe Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü düzenlemişti.

Orhon Kitabelerini ilk defa gören batılı araştırmacılar harfleri İskandinav harflerine benzettikleri için "Runik" deyimini kullanmışlar. Runik'in ne demek olduğuna dair görüş birliği var mı? kimi Runik oyma dır derken kimi değil demekte.Macarca Rov (oymak) kökünden" Rovaş" ta denmekteymiş.Runik yazıyla İskandinavyada sihir deyapılmış. Orhon yazıtları için halen Runik deyimi kullanılsa da Göktürk alfabesinin kendine mahsus olduğu anlaşılıyor. 

1_Ebru-Lale__22312849_0

ESKADER Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği Resmi Sitesi

www.eskader.net/

1_BULDAN_VE_YRESNDEK_KTABELER

Kitâbe, binaların iç ve dış duvarlarında mermer, taş, ahşap, çini, maden gibi maddeler üzerine oymak veya kabartmak suretiyle işlenmiş yazıya verilen isimdir.

Binanın yanı sıra çeşme, köprü, nişan taşı veya menzil taşı, mezar taşı gibi eserler de akla gelmelidir. 

1_ivrilde_Osmanl_Kitabeleri 

Türklerin ,Anadolu'ya gelmeleriyle birlikte imar hareketlerine başlamaları bir çok yerleşim merkezinde kurdukları zengin medeniyetten anlaşılmaktadır. Türk- İslam san'atlarının omurgasını mimari eserler ve bu eserlerde kullanılan unsurlar teşkil eder.Bu unsurlardan biri de ,bir çeşit tapu senedi niteliği taşıyan kitabelerdir.Kitabeler , bulundukların eserin ne tür bir yapı olduğunu, kimin zamanında, kim tarafından ,hangi tarihte ve ne için yapıldığını bildiren tarihi belgelerdir.Kültür mirasımızın büyük bir kısmını teşkil eden hat san'atımızın çeşitli örneklerinin mimari eserlerdeki yazılarda kullanılması da kitabelerin önemini misliyle artırmaktadır. 

istanbulun_osmanl_kitabesi

Uğur DERMAN

"Kitâbe", eskiden "yazmak, kâtiplik etmek" manası ile kullanılan "kitâbet" kelimesinden türemiş ve Türkçeleşmiş bir kelimedir;belirli bir gâye için yazılan eserlere mahsustur. Yakın zamanlarda bunun yerine "yazıt" kelimesi konulmak isteniyorsa da, ben, Osmanlı kitabeleri için bunu yakışıksız buluyorum.Her milletin kitabesi mevcuttur; nitekim İstanbul"da Doğu Roma İmparatorluğu"nun kitabeleri de vardır.